Skundų dėl nesuteiktos arba nekokybiškai suteiktos paslaugos pateikimo tvarka


Skundai (prašymai) dėl svetainės skisk.lt. nesuteiktos arba nekokybiškai suteiktos paslaugos turi būti pateikiamas raštu, siunčiant adresu: UAB  BPC Travel, Konstitucijos 12, Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected]


Skunde (prašyme)  turi būti nurodyta:


1)Subjekto, kuriam paduodamas skundas (prašymas) pavadinimas: UAB  BPC Travel, Konstitucijos 12, Vilnius.


2) Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, – ir elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jeigu žinoma, – atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai.


3) Pageidavimai dėl dokumentų gavimo elektroninių ryšių priemonėmis.


4) Konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data.


5) Aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta.


6) Pareiškėjo reikalavimas, kokį sprendimą prašoma priimti.


7 Pridedamų dokumentų sąrašas;


8) Skundo (prašymo) surašymo vieta ir data.

Skundą (prašymą) turi pasirašyti pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.
Prie skundo (prašymo) pareiškėjas turi pridėti dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais pareiškėjas įrodinėja savo reikalavimo pagrįstumą.